Στροβιλοφόρες Αντλίες

Οι στροβιλοφόρες αντλίες είναι κατακόρυφες φυγοκεντρικής ακτινικής ή μικτής ροής, ελαιολίπανες ή υδρολίπαντες. Οι δυνατότητες αντλήσεις ξεκινούν από 10m3/h έως 500m3/h. Η φορά περιστροφής είναι αριστερή από 1450rpm έως 2200rpm. Αποτελούνται από το σώμα της αντλίας με βαθμίδες χυτοσιδηρές 6″ εως 12″– το πτερύγιο από χυτό ορείχαλκο ανοιχτού τύπου – και τον άξονα από ανοξείδωτο στέλεχος πάνω στο οποίο προσαρμόζονται τα πτερύγια με κώνικο στήριγμα.